Obchodní podmínky

Tuto společnost provozuje:

Jméno: František Slad

IČ: 05317711

Adresa: Český Krumlov

1.1 Poskytovatel bude prodávat a Klient zakoupí Službu v souladu s jakoukoli nabídkou či nabídkou Poskytovatele, která je Klientem přijata, nebo jakoukoli rezervací Klienta, kterou Poskytovatel přijme, s výhradou těchto podmínek, která upravuje Smlouvu s vyloučením jakýchkoli dalších podmínek, na jejichž základě je jakákoli taková kotace přijata nebo prohlašována za přijatou nebo jakoukoli takovou výhradou provedenou nebo údajně provedenou Klientem.

1.2 Smlouva přichází v úvahu až po přijetí poskytovatele rezervace a následující podmínky se považují za zahrnuté do smlouvy. Klient souhlasí s těmito podmínkami uvedením rezervace, rezervace u poskytovatele prostřednictvím poskytovatelů, ale nikoliv výhradně; webové stránky, telefonicky nebo prostřednictvím zástupce.

1.3 Smlouva bude podléhat těmto podmínkám. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění revidovat tyto smluvní podmínky. Jakékoli revidované smluvní podmínky budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele a vstoupí v platnost 1 hodinu po odeslání.

1.4 Zákazník, který objednávku objednala, nepovažuje za přijatého poskytovatelem, dokud písemně nepotvrdí e-mailem telefon nebo jiným způsobem pověřený zástupce poskytovatele.

1.5 Specifikace služeb je uvedena v prodejní dokumentaci poskytovatelů, pokud se výslovně neuvádějí v rezervaci klientů (pokud je poskytovatel schvaluje). Služba bude poskytována pouze v souladu s cenami poskytovatele. Obdržené objednávky, které byly přijaty jinak, budou odpovídajícím způsobem upraveny. Obrázky, fotografie nebo popisy na webových stránkách, brožurách, cenících nebo jiných dokumentech vydaných poskytovatelem jsou určeny pouze jako vodítko a obsah není pro poskytovatele závazný.

1.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny ve specifikacích služeb, které jsou povinny splňovat platné bezpečnostní nebo jiné zákonné nebo regulační požadavky, nebo pokud mají být služby poskytnuty specifikacím Poskytovatelů, které nemají podstatný vliv jejich výkonnosti.

1.7 Subdodavatelské společnosti nejsou oprávněny provádět žádné prohlášení nebo nároky týkající se služby, pokud to Poskytovatel nepotvrdí písemně e-mailem, telefonicky nebo jinak. Při uzavírání smlouvy zákazník bere na vědomí, že se nespoléhá na žádnou takovou žádost o pláž, aniž by se tak spoléhala na takovou výpověď, která není potvrzena.

1.8 Žádná změna těchto podmínek nebude závazná, pokud nebude písemně dohodnuto mezi klientem a poskytovatelem.

1.9 Prodejní literatura, ceníky a další doklady vydané poskytovatelem ve vztahu k službě mohou být změněny. Žádná smlouva o nabídce služeb není pro poskytovatele závazná, pokud poskytovatel nepředložil nabídku, která je vyjádřena jako nabídka služby; nebo přijal rezervaci, kterou zadal klient, podle toho, co nastane dříve:

1.9.1 Poskytovatelé písemně souhlasí;

1.9.2 poskytování služby;

1.10 Jakékoli typografické, administrativní nebo jiné náhodné chyby nebo opomenutí v jakékoli obchodní literatuře, kotaci, ceníku, přijetí nabídky, faktury nebo jiného dokumentu nebo informací vydaných Poskytovatelem podléhají opravě bez jakéhokoli ručení ze strany Poskytovatele.

1.11 Cena služby je cena uvedená v ceníku zveřejněném Poskytovateli platným k datu přijetí rezervace klienta nebo jiné ceně, kterou může písemně dohodnout mezi poskytovatelem a klientem.

1.12 Pokud poskytovatel uvedl cenu za jinou službu než v souladu s cenovým seznamem poskytovatele, cena uvedená bude platná pouze 24 hodin nebo takový čas, který může poskytovatel určit.

1.13 Poskytovatel si vyhrazuje právo tím, že oznámí Klientovi kdykoli před doručením, zvýšit cenu služby tak, aby odrážel jakýkoli nárůst nákladů na poskytovatele, který je způsoben jakýmkoliv faktorem mimo kontrolu poskytovatele bez omezení na jakoukoli kurzovou fluktuaci, měnovou regulaci nebo změnu poplatků, jakoukoli změnu v datech doručení, množství nebo specifikace služby požadované Klientem nebo jakékoli prodlení způsobené pokyny Klienta nebo selhání Klient poskytne Poskytovateli odpovídající informace nebo pokyny.

1.14 Poskytovatel si vyhrazuje právo využívat služby dodavatelů nebo subdodavatelů (dále jen „třetí strany“) k poskytování služeb Klientům. Případné údaje, tj. Jména, adresy takových třetích stran, poskytne Poskytovatel na základě jakýchkoli přiměřených požadavků a podle uvážení Poskytovatele.

1.15 Maximální doba 30 minut pro sběr adres a 90 minut pro letiště, námořní sbírky budou přiděleny, načež bezkontaktní s klientem klasifikuje rezervaci jako NO SHOW a bude předmětem bodů 2.2 a 3.1.1.

1.16 Veškeré platby uskutečněné v jiné formě než hotovost (libry šterlinků) Poskytovateli za poskytnutí služby a na jakékoliv potvrzené rezervace provedené u poskytovatele přímo či nepřímo povedou k nevratnému poplatku (poplatek za zpracování) a DPH případně.

Podmínky přepravy

2.1 Ceny poskytovatelů (zde známy jako PAT) jsou založeny na klientovi (tzv. Cestujícím), kteří jsou připraveni cestovat v rezervovaném čase. Klienti si musí rezervovat svůj pozemní transfer v souladu s kontrolními časy a pokyny poskytnutými příslušnými leteckými nebo výletními linkami.

2.2 Všichni hosté se setkávají s výjimkou letišť Čekací doba je zdarma po dobu prvních 15 minut; poté vám bude účtováno 50 Kč za každých 15 minut. Sazby letišť a stanic: 30 minut bezplatná čekací doba od příjezdu do přístavu (v době rezervace je možné si vyžádat další čekací dobu), poté vám bude účtováno 50 Kč za každých 15 minut. Za zpoždění letu nebo zrušení letu se nevztahují žádné další poplatky.

2.3 Uvedené tarify jsou paušální sazby. Jakékoliv odklonění, dodatečné odpočty nebo snídaně cestujícími bude vyžadovat minimální poplatek 200 Kč za odklon. Cenové tarify, které nejsou rezervovány, budou mít platnost 24 hodin. PAT si vyhrazuje právo měnit jakékoliv ceny bez předchozího oznámení, avšak citace na potvrzené rezervace budou závazná.

2.4 Ani PAT ani žádný z jeho smluvních nebo subdodavatelských řidičů nese odpovědnost za ztrátu nebo poškození zavazadel. Klienti jsou zodpovědní za zajištění toho, že jejich zavazadla jsou kdykoli nakládána / vykládána, je-li doprovázena zavazadla na cestě. PAT & nebo jeho smluvní nebo subdodavatelští řidiči mají právo odmítnout jakéhokoli cestujícího nebo vydat cestu cestujícímu, který má nadbytečné zavazadlo, což by mělo za následek nebezpečí, že vozidlo bude v pohybu.

2.5 Vozidla jsou rezervována podle požadavků klienta. Saloon a Estate auta nesou maximálně 4 cestující a zavazadla. Vozidla pro přepravu většího počtu cestujících a zavazadel jsou k dispozici a je třeba je objednat podle potřeby (pro omezení zavazadel, typy vozidel a vozidla s ohledem na relevanci).

2.6 Poškození vozidel způsobené cestujícím v důsledku znečištění je účtováno ve výši 2000 Kč v hotovosti nebo platební kartou v okamžiku instance řidičem.

2.7 PAT nesmí ve svých vozidlech přepravovat žádné z následujících látek: výbušniny, střelné zbraně, hořlaviny, slzný plyn, krajka, pepřový sprej, křehké, křehké nebo teplotně citlivé předměty, zvířata, hmyz, zvířata zrakově postižené), hotovost, nebezpečný odpad, tlakové nádoby, cenné papíry a papíry, které jsou obchodovatelné, lidské zbytky, alkoholické nápoje nebo cokoliv obsahující alkohol, nelegální omamné látky / drogy. Společnost PAT si vyhrazuje právo kdykoli zakázat další zboží.

2.8 V případě přepravy doprovodných zavazadel. Souhlasíte, že budete chránit, odškodnit a držet PAT a jeho vlastníky, pracovníky, klienty, agenty a řidiče neškodné ze všech nároků, nároků, důvodů, nároků, škod, závazků, nákladů a výdajů, včetně poplatků za právní zastoupení vaše jednání nebo opomenutí v souvislosti s používáním služby a opomenutí ve vztahu k ustanovení 2.7.

2.9 V případě přepravy doprovodných zavazadel. PAT se bude snažit co nejlépe doručit zavazadla přesné místo určení cestujícím. Není-li řidič v takovém případě schopen získat podpis pro příjem zavazadel, je řidič v rámci své pravomoci vrátit zavazadla do našeho sídla, kde mohou vzniknout náklady na skladování a dodatečné dodávky.

Storno poplatky / Storno poplatky

3.1 Rezervy, které byly přijaty a potvrzeny Poskytovatelem, mohou být Klientem zrušeny e-mailem na adrese: info@czechshuttle.com Vozidla, která jsou zákazníkovi zrušena po přijetí rezervace poskytovatelem, se účtují stornovací poplatek.

3.1.1 Zrušení, která není informována, se považuje za status „NO SHOW“ a bude podléhat poplatku ve výši 100%.

3.1.2 Zrušení informované 2 hodiny nebo více před rezervovaným časem cesty může být zrušeno bez jakýchkoliv poplatků.

3.1.3 Zrušení není oznámeno do 2 hodin před časem rezervace, storno poplatek: 100% z ceny letenky.

3.1.4 Vozidla, která jsou klientem zaúčtována a nejsou vhodná pro účel, pro který byly rezervovány, jako v bodě 2.5, budou předmětem ustanovení 2.2 a 3.1.3.

Obecné aplikace

4.1 Poskytovatel nenese odpovědnost vůči Klientovi nebo se bude považovat za porušení Smlouvy z důvodu jakéhokoli zpoždění při dodání nebo při provádění nebo neplnění jakékoliv povinnosti Poskytovatele ve vztahu ke Službě, pokud zpoždění nebo selhání bylo způsobeno jakoukoli příčinou nad rámec přiměřené kontroly poskytovatele. Aniž je dotčena všeobecnost výše uvedeného, ​​považují se za příčiny nad rámec poskytovatelů přiměřenou kontrolu přímo nebo nepřímo:

4.1.1 Vyšší moc, výbuch, povodeň, bouřka, požár nebo nehoda;

4.1.2 Válka nebo hrozba války, sabotáže, povstání, teroristický čin, občanské nepokoje nebo rekvizice;

4.1.3 Zákony, omezení, předpisy, zakázky, opatření nebo opatření jakéhokoli druhu ze strany jakéhokoli vládního, parlamentního nebo místního orgánu;

4.1.4 Dopravní nehody, dopravní zácpy, dopravní zácpy;

4.1.5 Údery, výluky nebo jiné průmyslové akce nebo obchodní spory (ať již zahrnují zaměstnance Poskytovatele nebo třetí strany);

4.1.6 Zpoždění letu, zrušení letu, předčasné příjezdy;

4.1.7 Selhání nebo selhání napájení v strojním zařízení, včetně vozidel a počítačových systémů.

4.2 V souladu s podmínkami výslovně uvedenými v těchto podmínkách jsou veškeré záruky, podmínky nebo jiné podmínky vyplývající ze zákona nebo obecného práva vyloučeny v nejvyšším rozsahu povoleném zákonem.

4.3 Není-li výslovně uvedeno v těchto podmínkách, poskytovatel neodpovídá klientovi z důvodu jakéhokoli zastoupení nebo jakékoliv předpokládané záruky, podmínky nebo jiného termínu nebo jakékoliv povinnosti vyplývající z běžného práva nebo ze zákona, nebo za výslovných podmínek (včetně, bez omezení, ztráta zisku nebo nepřímé nebo zvláštní ztráty), nákladů, výdajů nebo jiných nároků na následnou náhradu škody (a způsobenou z nedbalosti Poskytovatele, jeho zaměstnanců nebo agentů nebo jinak), které vzniknou v souvislosti s poskytováním služeb nebo v souvislosti s nimi.

4.4 Pokud se použije ustanovení 3.1.5, aniž je dotčeno jakékoliv jiné právo nebo opravné prostředky, které má Poskytovatel k dispozici, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu zrušit nebo pozastavit další dodávky na základě Smlouvy bez jakýchkoli závazků vůči Klientovi a pokud Služby ale nebyly zaplaceny za cenu, jsou okamžitě splatné a splatné bez ohledu na předchozí dohodu nebo ujednání o opaku.

4.5 Klient se zavazuje Poskytovateli, že:

4.5.1 klient bude považovat Smlouvu a všechny informace získané klientem za důvěrné týkající se služeb Poskytovatele a nepoužije ani nesděluje žádné třetí straně takové informace bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele za předpokladu, že tento podnik neuplatní na informace, které jsou ve veřejné doméně jiné než z důvodu selhání klientů;

4.5.2 Klient bude vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil splnění této podmínky svými zaměstnanci, zaměstnanci a zástupci. Tato podmínka přežije ukončení smlouvy.

Správa

5.1 Odstoupení poskytovatele od jakéhokoli porušení Smlouvy ze strany klienta se nepovažuje za vzdání se jakéhokoli následného porušení stejného nebo jiného ustanovení.

5.2 Je-li jakékoli ustanovení těchto Podmínek prokázáno jakýmkoli příslušným orgánem za neplatné nebo nevymahatelné zcela nebo zčásti za platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek a zbývající část dotyčného ustanovení nebude tím dotčena.

5.3 Smlouva se řídí právem České republiky.

Odmítnutí odpovědnosti

6.1 Poskytnutím zpětné vazby nám dáváte oprávnění zveřejňovat totožnost na našich webových stránkách a dalších přidružených síťových stránkách. Upozorňujeme, že zpětná vazba může být upravena kvůli omezení některých webů.

WE ACCEPT ORDERS ONLY BY PHONE +420 776 644 011